Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni…kaže Wikipedia.

POGLEDI na definiciju marketinga kod ono malo pametnijih i obrazovanijih pokazuju ODSTUPANJA od te definicije.

1. ODSTUPANJE

“Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono šta im je potrebno ili što žele” – Phillip Kotler

2. ODSTUPANJE

American Marketing Association definira marketing kao “organizacijsku funkciju i niz procesa s ciljem stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti potrošačima te upravljanja odnosima s potrošačima na način koji pogoduje organizaciji i njenim vlasnicima”.

3. SREĆA ili ODSTUPANJE

Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba. Također pronalazi i potrebe koje potrošači u datoj točki vremena još nisu svjesni(!). To odgovara Marxovoj ideji da kapitalisti, u trci za povećanjem profita, stvaraju stalno nove proizvode koje ljudi počinju kupovati, uzimajući sve veći dio njihovog dohotka (Marx: “Potreba stvara proizvod, ali i proizvod stvara potrebu”).

MARX&ENGELS ili MARXS&SPENCER? Onaj prvi bio je dobar u teoriji, a loš u praksi…ili je samo odabrao krivog partnera?